Професионалновидеозаснемане

ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ Е НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И ПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Данни за фирмата, собственик и администратор на Сайта: https://hope-vision.eu/

НАДЕЖДА ВИДЕО ЕООД

Адрес:Ал. Батенберг 111

гр.Казанлък 6100

ЕИК: 204395301

Тел:+359 88 759 6034

Email: info@hope-vision.eu

1.Общи условия

1.1. Общите положения на Hope-vision.eu са задължителни за всички потребители на Сайта

1.2. Използвайки Сайта Вие декларирате, че сте се запознали с общите условия и сте съгласни да ги спазвате.

1.3. Hope-vision.eu може да променя Общите условия по всяко време едностранно. Промените влизат в сила незабавно.

В случай, че тези промени са наложени от промени в законодателството, то те могат да имат ретроактивно действие по отношение на направени, потвърдени или вече доставени поръчки.

Направените промени са задължителни за потребители на Сайта.

1.4. Промените в общите условия ще бъдат публикувани в Сайта. Всеки потребител е длъжен, да се запознае с тях при всяко негово ползване.

1.5. Ако някоя клауза от Общите условия се окаже недействителна или неприложима, без значение по каква причина, останалите клаузи остават в сила.

1.6. Сайтът съдържа линкове към други сайтове. Hope-vision.eu не носи отговорност за информацията, дейностите и политиките на другите сайтове.

1.7. Hope-vision.eu има право да ползва подизпълнители за услугите, които предоставя без да е длъжен да уведомява или да иска разрешение за това от своите клиенти.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

2.1. Цялото съдържание на Сайта е изключителна собственост на Hope-vision.eu

2.2. Сайтът и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до:  текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

2.3. Сайтът също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

2.4. Съдържанието на Сайта може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

– Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;

– Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;

– Съдържанието на Сайта, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

2.5. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

2.6. Вашият достъп до този Сайт както и някоя част от съдържанието му, не може да бъде тълкувано като придобиване на лиценз или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

2.7. Hope-vision.eu притежава всички права върху интелектуалната собственост, свързана по някакъв начин със Сайта независимо дали са негова собственост или са получени на база сключени договори или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

2.8. Клиентът мoже да ползва съдържанието на Сайта за търговски цели единствено с разрешение на Hope-vision.eu до степента на това разрешение.

3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Цялото съдържание на този сайт се предоставя “такова, каквото е”, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД-не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на сайта. Използването на Сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.

При никакви обстоятелства Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД, служители, управители,  или други трети лица, споменати на този Сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на Сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият Сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

Във всички останали случаи, отговорностите на Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД се ограничават максимално до стойността на услугата.

Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД, нейните длъжностни лица, директори, служители,  и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от Вас или от друго лице, имащо достъп до Сайта.

4. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Тази политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Правилата и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.

Тази политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата “Контакти”. Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД  гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.

Информацията, която събираме, се използва:

– за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси

– за да можем да установим Вашите потребности

– за подобряване на съдържанието на нашия Сайт и услугите, които предлагаме

– за да се свържем с Вас

– за да Ви изпращаме информация

– за целите на нашето планиране

– за маркетингови и други информационни цели

Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение.

Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД няма да ползва личната идентификационна информация, за да Ви изпраща нежелани съобщения /спам/.

По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:

– Брой на посетителите

– Вашия IP интернет адрес

– Името на Вашия домейн /където е приложимо/

– Датата и часът на Вашето посещение

– Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт

– Отваряните страници от Сайта

– Източникът на заявката

– Типът на браузъра и операционната система, които ползвате

Hope-vision.eu /Надежда Видео ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика като част от условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на Сайта.

Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.

5. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“-

Какво представляват “бисквитките”?

„Бисквитката“представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката  не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с  останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деективирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите. Как ние използваме “Бисквитките”

Когато посещаватетози сайт, вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки:

Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение.

Постоянни „бисквитки“, които се запазват по време на многократните посещения на сайта.

„Бисквитки“ на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове.

Сесийни ”бисквитки”

Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт.  Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.

За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове ние използваме софтуера Adobe SiteCatalyst.  Този анализ е познат като ‘уебсайт метрика’ или ‘уеб анализ”. Ние не записваме никаква лична информация като част от този процес.

„Бисквитки“ на трета страна

Когато посещавате нашия сайт, вие можете да забележите  „бисквитки“, които не са свързани с Крилия ООД. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на тези „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.

 Управление на „бисквитки“

Разрешаване или блокиране на „бисквитките“

В случай, че не знаете типа и версията на използвания от вас за достъп до интернет браузър, кликнете върху менюто ‘Help’ в горната част на прозореца на вашия браузър и след това кликнете върху ‘About’, при което ще се визуализира търсената от вас информация.

 Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Кликнете върху опцията ‘Tools’ в горната част на прозореца на вашия браузър, изберете ‘Internet options’ и след това кликнете върху ‘Privacy’. Проверете дали настройката за степента на защита „Privacy level” е на ниво „Medium” (средно) или по-ниско. При такава настройка „бисквитките“ за разрешени във вашия браузър. При задаване на настройки за ниво над „Medium” „бисквитките“ се блокират.

 Google Chrome (последна версия)

Кликнете върху иконката на гаечния ключ в горната дясна част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Settings’ (настройки). Кликнете върху ‘Show advanced settings’ (показване на разширени настройки) в долната част и позиционирайте върху секцията ‘Privacy’ (поверителност). Кликнете върху ‘Content settings’ (настройки на съдържанието) и в раздела за „бисквитките“ (cookies), изберете ‘allow local data to be set’ (разрешаване на настройки на локални данни), за да разрешите използваните „бисквитки“. За да забраните „бисквитките“, включете опциите ‘Block sites from setting any data’ (блокиране на задаване на каквито и да е данни от сайтовете), ‘Block third-party cookies and site data’  (блокиране на „бисквитки“ и данни на сайтове на трети страни) и ‘Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser’ (изчистване на „бисквитки“ и други данни на сайтове и плъгини при затваряне на моя браузър).

 Mozilla Firefox

Кликнете върху ‘Tools’ в горната част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Options’ (опции). След това изберете иконката за поверителност ‘Privacy’ върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията ‘Accept cookies from sites’ (приемане на „бисквитки“ от сайтове) за да разрешите „бисквитките“. Ако желаете да забраните „бисквитките“, премахнете отметката в това поле. 

 Safari

Кликнете върху иконката на зъбно колело, разположена в горната дясна част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Preferences’ (предпочитания). Кликнете върху иконката за поверителност ‘Privacy’ върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията ‘Block third-party and advertising cookies’ (блокиране на рекламни „бисквитки“ и „бисквитки“ на трети страни). В случай, че искате да забраните изцяло „бисквитките“, поставете отметка в полето ‘Never’ (никога).

Hope Vision се занимава с видеозаснемане на фирмени събития, репортажи, корпоративни мероприятия, рекламни, семейни и сватбени филми.

Карта с адрес на Hope Vision

Сайтът е изработен от 4leads

HOPE VISION © {2020}. Всички права са запазени!.